ស្រលាញ់ចំពេលអត់លុយ មានលុយទិញទុកខ្លួនឯងបាត់ហើយ 6000$/មួយហត្ថ នៅលើផ្លូវ20m ទីតាំងភ…

ស្រលាញ់ចំពេលអត់លុយ មានលុយទិញទុកខ្លួនឯងបាត់ហើយ 6000$/មួយហត្ថ នៅលើផ្លូវ20m ទីតាំងភូមិ គគី ឃុំសាលាវិស័យ ស្រុកប្រាសាទបល្លង្គ័ ខេត្តកំពង់ធំ!

Love when I don’t have money, I have money to buy it for myself. 6000$/half on the 20m road. Location: Korki village, Salavivek commune, Prasat Bolong district, Kampong Thom province!

Translated from Khmer

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *