#ដីជាប់ផ្លូវជាតិលេខ៥៥!! ផ្លូវទៅថ្មដា វាលវែង ពោធិ៍សាត់ ប្លុកចិនយំ ក្បាល១០០mជាប់…

#ដីជាប់ផ្លូវជាតិលេខ៥៥!!
ផ្លូវទៅថ្មដា វាលវែង ពោធិ៍សាត់ ប្លុកចិនយំ
ក្បាល១០០mជាប់ផ្លូវជាតិ ដីស្មើស្អាត
បងៗមេៗ មានភ្ញៀវជូន៣%

#ដីជាប់ផ្លូវជាតិលេខ៥៥!!
Road to Tmor Da, Veal Veng, Pursat, Chinese block is crying
100m head next to national road, nice land
Bosses have customers for 5%

Translated from KhmerAuthor: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *