– ដីលក់បន្ទាន់ក្នុងតម្លៃពិសេស សង្កាត់ពងទឹក ខណ្ឌដង្កោ ភ្នំពេញ – ដីជាប់ផ្លូវបេតុង…

– ដីលក់បន្ទាន់ក្នុងតម្លៃពិសេស សង្កាត់ពងទឹក ខណ្ឌដង្កោ ភ្នំពេញ
– ដីជាប់ផ្លូវបេតុងផ្លូវចូលភូមិមិនទាល់= 20m x 20m ប្លង់រឹង តម្លៃពិសេស
– ដីល្អក្នុងការសាងសង់ផ្ទះលក់ ឃ្លាំង ផ្ទះសំណាក់ ផ្សេងៗ
– ដីក្បែរផ្លូវព្រៃស មើលតាមផែនទីក្នុងរូប
– ភូមិពងទឹកhttps://goo.gl/maps/fByL69NNQfEnwisU8
Tel: 010 58 0134

– Urgent land for sale in special price, Pong Tuek commune, Dongkor district, Phnom Penh
– Land next to concrete road, road to Minimal village = 20m x 20m, hard title, special price
– Good land to build house, warehouse, guest house
– Land near the forest road, look at the map in the picture
– Egg Village https://goo.gl/maps/fByL69NNQfEnwisU8
Tel: 010 58 0134

Translated from Khmer

May be an image of tree and road

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *