ចង់បានផ្ទះ ឫ ដី តំបន់អាចរកសីុបាន ជិតផ្សារ មិនគិតជិតឆ្ងាយ តំលៃ ១៥មឹុន ចុះ ០៩៨ ៩…

ចង់បានផ្ទះ ឫ ដី តំបន់អាចរកសីុបាន ជិតផ្សារ មិនគិតជិតឆ្ងាយ
តំលៃ ១៥មឹុន ចុះ
០៩៨ ៩៩៩៩៨០
តេឡេក្រាម
Want a house with 2 lands, an area that can do business, near the market, not too far
Price: 15 million down
076 870
TelegramTranslated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *