បងបងខ្ញុំមានរឿងចង់អោយបងៗ ជួយគិត មានគេម្នាក់ខ្ចីខ្ញុំ1300$ ដោយសន្យារអង្វរថា អោយកា…


បងបងខ្ញុំមានរឿងចង់អោយបងៗ ជួយគិត មានគេម្នាក់ខ្ចីខ្ញុំ1300$ ដោយសន្យារអង្វរថា អោយការ20% មិនធ្វេីអោយយេីងលំបាកទេ ដោយគាត់ខ្ចីត្រឹមតែ1ខែ ! តែមកដល់ពេលនេះទាំងដេីមទាំងការ គាត់សងអោយខ្ញុំត្រឹមតែ 1168$ ប៉ុណ្ណោះ ទាំងដែរលុយនិងគាត់ខ្ចីខ្ញុំតាំងពីខែ3មក ! ដល់ពេលនេះខ្ញុំអោយគាត់សងខ្ញុំតាមសម្រួល1សប្តាហ៏50$ ( ក៏បង់មិនទៀង លុយការក៏អត់គិតដែរ ) ខ្ញុំសុំតែ522$ ទៀតប៉ុណ្ណោះ អាចនិយាយបានថាការខ្ញុំគិតតែ 300$ ទេ ! តែគាត់បែបជានិយាយថាខ្ញុំរឹតកគាត់ មិនយល់ក្បាលគាត់ ធ្វេីបាបគាបសង្កត់គាត់ ! គាត់ថាគាត់អត់ខ្វល់ទេ គាត់សងខ្ញុំតែ200$ ទៀតទេ តែ ពេលមានបានអោយ . លុយដែលខ្ញុំដាក់គាត់បានមកពីណាក៏គាត់ដឹងហេីយគាត់ធ្វេីចរឹកថោកទាបខឹងជាមួយខ្ញុំ ពេលខ្ញុំថាគាត់ថាខ្ញុំដៀលគាត់ ខ្ញុំអាក្រក់ចេះចុះ 🙂 ! តេីពេលនេះខ្ញុំគួរលេងផ្លូវក្តៅជាមួយគាត់អត់ សុំយោបល់ម្នាក់មួយមកបងបង . ហេីយខ្ញុំសុំចិត្តចុះ អ្នកដែលចូលចិត្តធ្វេីចរិកចឹងឈប់ទៅ អាណិតគ្នាម្ចាស់លុយផង . លុយនិងបេីគេមិនយល់អ្នកគេអត់អោយខ្ចីទេ គេយកមករកសុី ថ្លៃចំនេញក៏បានលេីសនិងទ្វេរគុណហរ …
អ្នកដែលខ្ចីលុយខ្ញុំក៏គាត់អ្នកផុសលក់ដីនៅក្នុងក្រុមនេះដែរ ! សង្ឃឹមអ្នកឃេីញហេីយយកទៅគិតពិចារណា

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *