លក់​ដីក្នុង​តំបន់​ឧស្សាហកម្ម​ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ប្លង់រឹង​ស្របច្បាប់​តម្លៃ 1ម៉ែត្រ…

លក់​ដីក្នុង​តំបន់​ឧស្សាហកម្ម​ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
ប្លង់រឹង​ស្របច្បាប់​តម្លៃ 1ម៉ែត្រការ៉េមិនដល់ 10$
097 7271 117
Sell land in industrial zone, Kampong Chhnang province
Legal hard title price 1 square meter less than 10$
097 7271 117Translated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *