ខ្ញុំអ្នទិញផ្ទាល់ ស្វែងរកអ្នលក់ផ្ទាល់ ដីក្នុងក្រុងរឺដីជាយក្រុង អ្នកលក់ប្រញាប់ តំ…

ខ្ញុំអ្នទិញផ្ទាល់ ស្វែងរកអ្នលក់ផ្ទាល់ ដីក្នុងក្រុងរឺដីជាយក្រុង អ្នកលក់ប្រញាប់ តំលៃក្រោមទីផ្សារ 40%ទៅ50%
តំលៃក្រោម 25,000$ បើមាន Chat
ឆាតមកងាយឆ្លើយតប
I want to buy directly, looking for direct sales. Land in the city or in the city. Urgent seller. Price below the market 40% to 50%.
Price below 25,000$, if available, please chat
Chat is easy to replyTranslated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *