ដីក្រុងកែប 28×34ម្ចាស់លក់45000$ លូវម្ចាស់កុនលុយបង់ធានាគារលក់តែ27000$ទេ កាត់ប្លង់…

ដីក្រុងកែប 28×34ម្ចាស់លក់45000$ លូវម្ចាស់កុនលុយបង់ធានាគារលក់តែ27000$ទេ កាត់ប្លង់ជូនភ្លាម ដីក្រុងមានតែ១នេះទេនងៗ ប្រញាប់មកមុនបានមុ បាន តេ098495992
Land in Kep city 28×34, owner sells 45000$, now the owner of the loan has to pay the guarantee of the building only 27000$, can make the plot immediately. There is only one land in the city. Hurry up, come first, get it. Call 098495992Translated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *