ដីលក់នៅជិតភ្នំប្រសិទ្ធនិងបឹងតាម៉ោក ក្បាលដីជាប់ផ្លូវកៅស៊ូតម្លែក្រោមទីផ្សារ​ 50% …

ដីលក់នៅជិតភ្នំប្រសិទ្ធនិងបឹងតាម៉ោក ក្បាលដីជាប់ផ្លូវកៅស៊ូតម្លែក្រោមទីផ្សារ​ 50%

010 708 222

Land for sale near Proseth mountain and Boeung Tamok, the land is next to the rubber road, 50% below the market.

010 708 222

Translated from Khmer
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *