ដី 50×100 លក់ 4000$ ប្រភេទដីកសិកម្មជាប់ជើងភ្នំ (ដីមានជីវជាតិ ដាំអីក៏បាន អាចធ្វើ…

ដី 50×100 លក់ 4000$
ប្រភេទដីកសិកម្មជាប់ជើងភ្នំ (ដីមានជីវជាតិ ដាំអីក៏បាន អាចធ្វើផ្ទះលំហែរយ៉ាងស្អាត )
ប្លង់ : ភូមិ ឃុំ
ទីតាំង: ភូមិជាំ ឃុំតាសាល ស្រុកឪរ៉ាល់ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
តម្លៃ: 4000$
ផែនទី: https://goo.gl/maps/RwnDpvY3DEeKVotx9
ខ្ញុំជាម្ចាស់ដីផ្ទាល់

Land 50×100 sell 4000$
Agricultural land type near the mountain foot (Land with livelihood, can plant anything, can build a nice relaxing house)
Plot: Phum Khom
Location: Cheom Village, Tasal Commune, Oral District, Kampong Speu Province
Price: 4000$
Map: https://goo.gl/maps/RwnDpvY3DEeKVotx9
I am the owner of the land

Translated from Khmer

May be an image of mountain, nature, cloud, grass and tree

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *