ត្រូវការលក់ដី53ហិតា ប្រភេទដីកសិកម្មជាប់ជើងភ្នំ (ដីក្រហម ដាំអីក៏បាន អាចធ្វើផ្ទះល…

ត្រូវការលក់ដី53ហិតា
ប្រភេទដីកសិកម្មជាប់ជើងភ្នំ (ដីក្រហម ដាំអីក៏បាន អាចធ្វើផ្ទះលំហែរយ៉ាងស្អាត )
ប្លង់ : ប្លង់រឹង18ហិតា
ទីតាំង: ភូមិវាលដេញ ឃុំថាឡាបរិវ៉ាត់ ស្រុកថាឡាបរិវ៉ាត់ ខេត្តស្ទឹងត្រែង

Need to sell 53 hectares of land
Agricultural land near the foot of the mountain (red soil, can plant anything, can build a nice relaxing house)
Plot : 18 hectares of hard title
Location: Veal Denh Village, Thalaprivat Commune, Thalabrivat District, Steung Treng Province.

Translated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *