មាន​ផ្ញៀវ​ចង់​បាន​ដី​នៅ​លេី​ផ្លូវ​ពី​គួរ​ស្រូវ​ទៅ​ផ្លូវ​ជាតិ​លេខ​បី​តំលៃ​ក្រោម​ដ…

មាន​ផ្ញៀវ​ចង់​បាន​ដី​នៅ​លេី​ផ្លូវ​ពី​គួរ​ស្រូវ​ទៅ​ផ្លូវ​ជាតិ​លេខ​បី​តំលៃ​ក្រោម​ដប់​ម៉ឺន​រក​ក្បាល​ដប់​ឡើង​បញ្ជាក់​នៅ​លេី​ផ្លូវ​កៅស៊ូ

There are people who want land on the road from Kou Srov to National Road 3, price below ten thousands, looking for ten heads, confirm on the rubber road.

Translated from Khmer


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *