សុាំម៉ងបាន2000$ ហើយមិនយកទេសុខចិត្តអត់អ្នកកាន់1ចំនួនមិចចង់បានម្ដងយកមានមែនលោក មិនម…

សុាំម៉ងបាន2000$ ហើយមិនយកទេសុខចិត្តអត់អ្នកកាន់1ចំនួនមិចចង់បានម្ដងយកមានមែនលោក មិនមែនដីខ្លួនឯងសោះនិង
So annoying, got 2000$ and won’t take it. Are you willing to have 1 amount? Why do you want it? It’s not your own land.Translated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *