ស្អែកខ្ញុំទៅជួបម្ចាស់ផ្ទះជួលចំណូលជិត3000$/ខែគាត់ជិតទៅUSA ហើយគ្មាននាក់ថែរទេចឹងលក់…

ស្អែកខ្ញុំទៅជួបម្ចាស់ផ្ទះជួលចំណូលជិត3000$/ខែគាត់ជិតទៅUSA ហើយគ្មាននាក់ថែរទេចឹងលក់ចង់អោយដាច់ឆាប់ៗតែម្តងធានាតម្លៃក្រោមហាងឆេង50%ស្អែកជួបគ្នា
Tomorrow, I will meet my landlord who earns nearly $3000/month. He is about to go to USA and no one to take care of him. So I want to sell it out soon. Guarantee the price is less than 50% exchange rate. See you tomorrow.Translated from Khmer


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *