ខាងខ្ញុំត្រូវការអ្នកលក់ ភេទ (ស្រី & ប្រុស) មិនទាមទារបទពិសោធន៍ ចំណូលសប្ដាហ៍100$ ទ…


📝ខាងខ្ញុំត្រូវការអ្នកលក់
ភេទ (ស្រី & ប្រុស)
មិនទាមទារបទពិសោធន៍
ចំណូលសប្ដាហ៍100$ ទៅ 150$
ចំណូលប្រចាំខែ 455$ – 840$
វេន 08:00am -11:00am
វេន 01:00pm -05:00 pm
សៅរ៍ – អាទិត្យ
ច័ន្ទ – ស្រុក
ទីតាំង: ភ្នំពេញ ផ្លូវ2004 ជិត​ក្រសួង​មុខងាសាធារណ
ផ្ញើCVចូលTelegram: 0963034657
Tel: 0963034657 សូមអគុណ🙏🥰


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *