ខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយទៅម្ចាស់ ដី/ផ្ទះ តើទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន ដី/ផ្ទះ ធ្លាក់ចុះ នៅនឹង…

ខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយទៅម្ចាស់ ដី/ផ្ទះ តើទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន ដី/ផ្ទះ ធ្លាក់ចុះ នៅនឹង រឺឡើងថ្លៃ ? 1000% ស៉ីតែ10% គឺធ្លាក់យ៉ាងគំហុក ដី/ផ្ទះ ធ្លាប់លក់1លាន$ ឥលូវលក់តែ50ម៉ឺន$មិនចេញផង ត្រូវទទួលស្គាល់ការពិត,ក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃដែលជឿជាក់បានពេលនេះគឺCPL
I want to ask a question to the land/house owner, is the current market for land/house going down or up? 1000% eat only 10% will fall so badly. Land/house used to sell 1 million $ but now only sell 50 thousand $. Need to accept the truth. The valuation company that you can trust now is CPL.Translated from Khmer


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *