ខ្ញុំ​មានដី​ចំការ​ លក់បន្ទាន់ខ្លាំង នៅច្រកអាចសេះ​ ព្រះវិហារ.23ហិតា ដីស្អាតអត់មាន…

ខ្ញុំ​មានដី​ចំការ​ លក់បន្ទាន់ខ្លាំង នៅច្រកអាចសេះ​ ព្រះវិហារ.23ហិតា ដីស្អាតអត់មានព្រៃទេ ចាប់អារម្មណ៍ អាចទាក់ទងលេខ.092931752 🙏
I have a farmland for sale urgently at Ah Ses gate, Preah Vihear. 23 hectares of land with no forest. If interested, please contact this number. 092931752 🙏Translated from Khmer

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *