ខ្ញុំមានដីផ្ទាល់ខ្លួនមួយកន្លែងចង់លក់ប្រញាប់លុយ ទីតាំងភូមិចុងថ្នល់ សង្កាត់ពន្យាំ…

ខ្ញុំមានដីផ្ទាល់ខ្លួនមួយកន្លែងចង់លក់ប្រញាប់លុយ ទីតាំងភូមិចុងថ្នល់ សង្កាត់ពន្យាំង រាជធានីភ្នំពេញ ទំហំដី10m*20m
077973336
0966773391

I have a personal land to sell urgently. Location: Phum Chong Thnol, Poeang commune, Phnom Penh capital. Land size: 10m*20m
077973336
0966773391

Translated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *