ជម្រាបសួរបង​ៗ​ ត្រូវ​ការពិតប្រាកដសុំតម្លៃទាបជាង50មុឺន​ ម្ចាស់ផ្ទាល់ក៏បាន​ ភ្នាក់…

🙏ជម្រាបសួរបង​ៗ​ ត្រូវ​ការពិតប្រាកដសុំតម្លៃទាបជាង50មុឺន​ ម្ចាស់ផ្ទាល់ក៏បាន​ ភ្នាក់ងារក៏បាន​ អគុណ!
🙏 Hello, if you need the real one, please ask for the price less than 50 thousand, direct owner or agent. Thank you!Translated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *