ញុម ត្រូវការ ដី 2000m2 ទៅ 5000 m2 គីឡុ 20 ទៅ 25 ពី PP តំលៃ 20$ ពីផ្លូវ ចូល តិច …

ញុម ត្រូវការ ដី 2000m2 ទៅ 5000 m2
គីឡុ 20 ទៅ 25 ពី PP តំលៃ 20$ ពីផ្លូវ ចូល តិច ក្រោម 1km នៅ ផ្លូវជាតិ លេខ 3 ព្ 4 ទាក់ទង មកញុម បើមាន

I need land 2000m2 to 5000m2
20 to 25 kg from PP, price 20$ from the entrance road, less than 1km at national road number 3 and 4, contact me if available.

Translated from Khmer

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *