ដល់ពេលម្ចាស់ដីម្ចាស់ផ្ទះឆាតមកខ្ញុំច្រើនពេកចឹងខ្ញុំវង្វេងច្រទ្បំអស់ហើយទោះខ្ញុំទទួ…

ដល់ពេលម្ចាស់ដីម្ចាស់ផ្ទះឆាតមកខ្ញុំច្រើនពេកចឹងខ្ញុំវង្វេងច្រទ្បំអស់ហើយទោះខ្ញុំទទួលលក់ដី,ផ្ទះអោយពួកគាត់ក៏លក់មិនទាន់ដែរតែខ្ញុំលក់តែដី,ផ្ទះណាដែលចង់លក់ចេញភ្លាមៗលក់ថោកៗតែប៉ុណ្នោះ
When the landlord chat me too much, I’m confused. Even though I sell land, the house for them is not yet sold, but I only sell land, any house that want to sell immediately, sell cheap onlyTranslated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *