ដីលក់តែ 13000$ក្នុងមួយហិកតាទេ ប្លង់រឹង មាន4ហ ខាងក្រោយជាប់ភ្នំ ភូមិមនោសុខ ឃុំត…

ដីលក់តែ 13000$ក្នុងមួយហិកតាទេ ប្លង់រឹង
មាន4ហ ខាងក្រោយជាប់ភ្ន
ភូមិមនោសុខ ឃុំតាកែន ស្រុកឈូក ខេត្ដកំពត
012948318/015727986

Land for sale only 13000$ per hectare with hard title
There are 4 rooms behind the mountain
No Sok Village, Takeen Commune, Chhouk District, Kampot Province
012948318/015727986

Translated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *