ដីលក់បន្ទាន់ម្ចាស់កុនលុយទំហំក្បាល 130×33ម កាត់ចំណីផ្លូវហើយ(4262ម៉ែតការេ)លក់40000…

ដីលក់បន្ទាន់ម្ចាស់កុនលុយ📣ទំហំក្បាល 130×33ម កាត់ចំណីផ្លូវហើយ(4262ម៉ែតការេ)លក់40000$❌លូវលក់តែ22000$✅
☎️លេខម្ចាស់ដីផ្ទាល់098495992
Urgent land for sale, owner of money cinema📣 head size 130x33m, cut the road (4262 square meters) sell 40000$❌ now sell only 22000$✅
☎️Number of land owner 098495992Translated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *