តាមការស្រាវជ្រាវ បានអោយដឹងថា អ្នករកទិញមាន2នាក់ រីឯអ្នកចង់លក់គឺ500នាក់ គិតជាភាគរ…

តាមការស្រាវជ្រាវ បានអោយដឹងថា អ្នករកទិញមាន2នាក់ រីឯអ្នកចង់លក់គឺ500នាក់
គិតជាភាគរយអត់ចេញទេ
ខ្ជិលគិត🥴🥴
According to research, there are 2 buyers and 500 sellers.
Can’t figure out the percentage
Lazy to think🥴🥴Translated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *