ត្រូវការទិញដី១០ហត្ថានៅក្រោយតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅកំពង់សោម បើមានជួយឆាត មក Need t…

ត្រូវការទិញដី១០ហត្ថានៅក្រោយតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅកំពង់សោម បើមានជួយឆាត មក
Need to buy 10 hectares of land behind the special economic zone in Kampong Som. If available, please chat.Translated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *