បងប្អូនចង់លក់ដី លក់ផ្ទះយូរណាស់ ត្រូវការប្រើប្រាស់លុយបន្ទាន់អាចដាក់បញ្ចាំបាន ការ…

បងប្អូនចង់លក់ដី លក់ផ្ទះយូរណាស់ ត្រូវការប្រើប្រាស់លុយបន្ទាន់អាចដាក់បញ្ចាំបាន
ការប្រាក់2% ទទួលតែប្លង់រឹង ភ្នំពេញ
រហ័ស ទំនុកចិត្ត រក្សារការសំងាត់
ត្រូវការឆាតមកបានចា៎🥰
Everyone wants to sell land, house for a long time. Need money urgently, can deposit.
2% interest only accept hard title in Phnom Penh
Quick, reliable, kept a secret
If you need it, please chat to me 🥰Translated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *