ឱកាសពិសេស ឱកាសពិសេស សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានដីឡូត៌ស្អាត ល្អ ជិតក្រុងភ្នំពេញបានមកដ…


✍️ឱកាសពិសេស✌️ ឱកាសពិសេស👏 សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានដីឡូត៌ស្អាត ល្អ ជិតក្រុងភ្នំពេញបានមកដល់ហើយ
🤏ជាមួយខ្នាតដីឡូត៌(5×20)ផ្លូវ(10ម៉ែត្រ)
👉កក់ប្រាក់ 2000$ ភ្លាម បញ្ចុះតម្លៃ 1000$ ភ្លាមៗ
👉កក់ប្រាក់ 1500$ ភ្លាម បញ្ចុះតម្លៃ 750$ ភ្លាមៗ
👉កក់ប្រាក់ 1000$ ភ្លាម បញ្ចុះតម្លៃ 500$ ភ្លាមៗ
👉កក់ប្រាក់ 500$ ភ្លាម បញ្ចុះតម្លៃ 250$ ភ្លាមៗ
សម្រាប់ពត័មានបន្ថែម÷098254568||0889498524
Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *