ខ្ញុំកម្រទទួលលក់ដីលក់ផ្ទះណាស់ដូចនេះដី,ផ្ទះបើខ្ញុំទទួលលក់ខ្ញុំផ្តោតទៅលើទីតាំងនឹងត…

ខ្ញុំកម្រទទួលលក់ដីលក់ផ្ទះណាស់ដូចនេះដី,ផ្ទះបើខ្ញុំទទួលលក់ខ្ញុំផ្តោតទៅលើទីតាំងនឹងតម្លៃបើម្ចាស់ទ្រព្យពួកគាត់យល់ចង់លក់ដាច់លឿនៗស្តាប់តាមខ្ញុំទៅនោះនឹងលក់ចេញឆាប់ៗដូចដីនេះចឹងម្ចាស់ស្រួលនិយាយគ្នាហៅភ្ញៀវអោយទៅមើលចរចារកក់លុយភ្លាមៗ29,10,2022(កក់លុយ$28000$នឹងលុយខ្មែរជិត20លាន)

I rarely sell land and house, so if I sell land, house, I focus on the location and price. If the owner wants to sell it quickly, follow me, it will be sold as soon as this land. The owner is easy to talk to, call the customer to negotiate, deposit immediately 29,10,2022(deposit $28000$ and money Almost 20 millions)

Translated from Khmer
Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *