ខ្ញុំចង់លក់ដីជាប់ផ្លូវជាតិ50ម ទំហំទាំងមូល20X60.=1200ម៉ែតការេ លក់តែ39500$ចចារ….

ខ្ញុំចង់លក់ដីជាប់ផ្លូវជាតិ50ម
ទំហំទាំងមូល20X60.=1200ម៉ែតការេ លក់តែ39500$ចចារ. 10X60លក់21000$ចចារ
015404748. 0889822247. 092786247 ដីទៅរមណីដ្ថានអន្លុងភ្លៀវ ខេត្តតាកែវ — in Phnom Penh. — in Phnom Penh.

I want to sell land near national road 50m
Whole size 20X60. =1200 square meters sell only 39500$ negotiable. 10X60 sell 21000$ negotiable
015404748. 0889822247. 092786247 Land to Onlong Pliev resort, Takeo province — in Phnom Penh. — in Phnom Penh

Translated from Khmer
Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *