ចង់ទិញដីជាយៗក្រុងតម្លៃត្រឹម5មុឺន$ ចង់បានម្តុំកៀនស្វាយ និង ស្អាង រកម្ចាស់ដីផ្ទា…

ចង់ទិញដីជាយៗក្រុងតម្លៃត្រឹម5មុឺន$
ចង់បានម្តុំកៀនស្វាយ និង ស្អាង
រកម្ចាស់ដីផ្ទាល់ តម្លៃក្រោមហាងឆេង អទិភាព
Telegram: 070800139

Want to buy land in the city for only 5 hundred thousand$
Want around Kean Svay and Sa Ang
Looking for land owner, price below Cheng shop, priority
Telegram: 070800139

Translated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *