ចង់រកដីស្រែ ជាប់ប្រឡាយនៅស្រុកអង្គស្នួល ត្រឹម6ទៅ7ដុល្លាក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េ (10អា…

ចង់រកដីស្រែ ជាប់ប្រឡាយនៅស្រុកអង្គស្នួល
ត្រឹម6ទៅ7ដុល្លាក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េ
(10អា ទៅ 20អា)
Want to find rice land stuck in Ang Snoul district
Only 6 to 7 dollars per square meter
(10 ah to 20 ah)Translated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *