ដីនិងផ្ទះលក់បន្ទាន់ដែលមានទីតាំងនៅ.ឃុំស្តុក.ស្រុកគងពីសី.ខេត្តកំពង់ស្ពឺ..។ ដែលមាន…

ដីនិងផ្ទះលក់បន្ទាន់ដែលមានទីតាំងនៅ.ឃុំស្តុក.ស្រុកគងពីសី.ខេត្តកំពង់ស្ពឺ..។
ដែលមានទំហំដី.14.60ម×37ម.ទំហំផ្ទះ.6ម×7ម.
មានភ្លើងរដ្ឋ..មានទឹកស្អាត.និងផ្លូវមុខផ្ទះ.ក្រួសក្រហម.12ម.
លក់តែ.19500$.ចរចា.
☎️0974570622..010928586
Urgent land and house for sale located at. Stock commune. Kong Pi Sey district. Kampong Speu Province..
With the size of land. 14.60m × 37m. The size of a house. 6m × 7m.
There is a state fire.. There is clean water. And the street in front of the house. Red gravel. 12 m.
Only sell. $19,500 Negotiate
☎️0974570622..010928586Translated from Khmer

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *