ដីលក់ជាប់ទន្លេមេគង្គ (ក្បាលដីជាប់ផ្លូវជាតិ) #កន្ទុយដីជាប់ទន្លេ 15×50 តម្លៃ 3…

ដីលក់ជាប់ទន្លេមេគង្គ (ក្បាលដីជាប់ផ្លូវជាតិ)
#កន្ទុយដីជាប់ទន្លេ
15×50
តម្លៃ 33000$ចរចា
#បងប្អូនចង់ទិញសម្រាប់ធ្វើផ្ទះលំហែកាយ
#ផ្ទះត្រចៀកកាំ
#ភោជនីយដ្ធានមាត់ទឹក

#ស្រួលក្នុងការរស់នៅមានសុវិត្ថិភាព
#មានប្រព័ន្ធភ្លើងរដ្ធ #ទឹកស្អាតរដ្ធ
011959808

Land for sale next to Mekong River (Land on National Road)
#កន្ទុយដីជាប់ទន្លេ
15×50
Price 33000$ negotiable
#បងប្អូនចង់ទិញសម្រាប់ធ្វើផ្ទះលំហែកាយ
#ផ្ទះត្រចៀកកាំ
#ភោជនីយដ្ធានមាត់ទឹក

#ស្រួលក្នុងការរស់នៅមានសុវិត្ថិភាព
#មានប្រព័ន្ធភ្លើងរដ្ធ #ទឹកស្អាតរដ្ធ
011959808

Translated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *