ដីលក់តម្លៃក្រោមទីផ្សារ50% 1750$/1mដេីរ ក្បាល់97m x 55m ទីតាំងជាប់ផ្លូវជាតិ​ នៅ…

ដីលក់តម្លៃក្រោមទីផ្សារ50% 1750$/1mដេីរ
ក្បាល់97m x 55m
ទីតាំងជាប់ផ្លូវជាតិ​ នៅជិតសកលវិទ្យាល័យ​ អាកាសយានដ្ឋានវល្លិ៍យាវ​ នៅជិតដីចិន300ហិចតា​ នឹង80ហិចតាតម្លៃទីផ្សារនៅជិតនឹង3200$/3500$
តេលេក្រាម​ 015221662

Land for sale 50% below market price 1750$/1m walk
Head 97m x 55m
Located on National Road, near Voll Yao University, Airport, near Chinese land 300 hectares and 80 hectares. Market price nearby is $3200/$3500
Telegram 015221662

Translated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *