ដី​លក់​បន្ទាន់​ក្រោម​ទីផ្សារ​40%-50% ទីតាំង​ស្រុក​ពញាឮ​ខេត្ត​កណ្ដាល​016576720 L…

✅ដី​លក់​បន្ទាន់​ក្រោម​ទីផ្សារ​40%-50%
🚘ទីតាំង​ស្រុក​ពញាឮ​ខេត្ត​កណ្ដាល​☎️016576720
✅Land for urgent sale below market 40%-50%
🚘 Location at Ponhea district, Kandal province ☎️016576720Translated from Khmer

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *