ដីលក់បន្ទាន់ក្រោមហាងឆេង 30%(នៅព្រែកញ្នៅ) ទំហំផ្ទះ : 5m x20m ទីតាំង : ខណ្ឌព្រ…

ដីលក់បន្ទាន់ក្រោមហាងឆេង 30%(នៅព្រែកញ្នៅ)
ទំហំផ្ទះ : 5m x20m
ទីតាំង : ខណ្ឌព្រែកញ្នៅ ភ្នំពេញ
តំលៃទីផ្សារ និងវាយតំលៃអចលនទ្រព្យពីក្រុមហ៊ុន : $9000
តំលៃខ្ញុំលក់ : $5000លុយដល់ដៃ
015888107
095602013
0715154262
https://t.me/+pI1CDQPN02g2YjU1

Urgent land for sale under Cheng shop 30% (at Prek Nnov)
House size : 5m x20m
Location: Khan Prek Nnov, Phnom Penh
Market price and property evaluation from company: $9000
My selling price: $5000, cash on hand.
015888107
095602013
0715154262
https://t.me/+pI1CDQPN02g2YjU1

Translated from Khmer

May be an image of 1 person, standing, grass and tree

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *