ដីលក់បន្ទាន់ដែលមានទីតាំងសិត្ថនៅភូមិព្រៃធាតុ ឃុំលាយបូរ ស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែរ U…

ដីលក់បន្ទាន់ដែលមានទីតាំងសិត្ថនៅភូមិព្រៃធាតុ ឃុំលាយបូរ ស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែរ

Urgent land for sale located at Prey Theat Village, Leay Bor Commune, Tram Kok District, Takeer Province.

Translated from Khmer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *