ដីលក់បន្ទាន់ កាត់ប្លង់រឹងជូន ទទឹងក្បាលដី 77ម៉ែត្រ បណ្តោយ 99ម៉ែត្រ ជាប់ផ្លូវ 15ម៉…

ដីលក់បន្ទាន់ កាត់ប្លង់រឹងជូន ទទឹងក្បាលដី 77ម៉ែត្រ បណ្តោយ 99ម៉ែត្រ ជាប់ផ្លូវ 15ម៉ែត្រ និងផ្លូវកែង8ម៉ែត្រ ជិតផ្ទះអ្នកភូមិ ក្បែរផ្សារ និង សាលា ដីជាប់ជ្លូវកែង ចំងាយពីបង្គោលភ្លើងប្រហែល150m ទិញទុកដឹងតែចំណេ

081 877 487 telegram & 090 907 877

Dropped pin
https://maps.app.goo.gl/dqAtKytgth84XQiGA?g_st=ic

Urgent land for sale, title deed for free, width 77 meters, length 99 meters, next to road 15 meters and corner road 8 meters, near villagers house, market and school. Land is right around the corner, about 150m from the electric pole. Buy for sure you will get profit.

081 877 487 telegram & 090 907 877

Dropped pin
https://maps.app.goo.gl/dqAtKytgth84XQiGA?g_st=ic

Translated from Khmer

No photo description available.

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *