ដីលក់ 13អា លក់តែ13000$ បងប្អូន ក្នុងក្រុងច្បារមនខេត្តកំពង់ស្ពឺ ជិតរោងចក្រ 0129…

ដីលក់ 13អា លក់តែ13000$ បងប្អូន
ក្នុងក្រុងច្បារមនខេត្តកំពង់ស្ពឺ ជិតរោងចក្រ
012948318/015727986

Land for sale 13 acres only 13000$ everyone
In Chbar Mon city, Kampong Speu province, near factory
012948318/015727986

Translated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *