ដី និងផ្ទះលក់បន្ទាន់លើផ្លូវវេងស្រេង តម្លៃ 280 000$ ទីតាំងប្រកបអាជីវកម្មល្អខ្លា…

ដី និងផ្ទះលក់បន្ទាន់លើផ្លូវវេងស្រេង
តម្លៃ 280 000$
ទីតាំងប្រកបអាជីវកម្មល្អខ្លាំង

Land and house for sale urgently on Veng Sreng road
Price 280 000$
Very good location for business

Translated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *