#ដើមផ្កាភួងឈុំភូ ជាប្រភេទ​ដើមផ្កា​វល្លិ៍​ មាន2ពណ៌គឺ ពណ៌​ស និងពណ៌​ឈូក ផ្ការបស់វា…

☘️ #ដើមផ្កាភួងឈុំភូ ជាប្រភេទ​ដើមផ្កា​វល្លិ៍​ មាន2ពណ៌គឺ ពណ៌​ស និងពណ៌​ឈូក ផ្ការបស់វាតូចៗស្រស់ស្អាតចេញផ្កាបន្តបន្ទាប់គ្មានរដូវ សាកសម​បំផុតសម្រាប់ការដាំលម្អ🌾
#បងបងចង់ដាំអាចកម្មង់បាន 🙏
*លេខទូរស័ព្ទ :0884199120 /0963803003
🚚មានសេវារៀបចំផ្ញើជូនអតិថិជន25ខេត្ត /ក្រុង
☘️ #Phongchomphu tree is a type of flower, there are 2 colors: white and pink. It’s small flowers, which continue to bloom without season, suitable for ornamental planting🌾
#បងបងចង់ដាំអាចកម្មង់បាន 🙏
*Phone number :0884199120 /0963803003
🚚 Delivery service to 25 provinces/citiesTranslated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *