ទេសភាពស្អាត! មួយប្លង់នេះ បងប្អូនទិញធ្វើរីសត ផ្ទះលំហែ ឬ ហែលជាឡូតិ៍ មិនខកបំណងទេ ស្…

ទេសភាពស្អាត! មួយប្លង់នេះ បងប្អូនទិញធ្វើរីសត ផ្ទះលំហែ ឬ ហែលជាឡូតិ៍ មិនខកបំណងទេ ស្អាតក៏ស្អាត ធូរថ្លៃសមរម្យ ហើយនៅជាប់តំបន់រមណីយដ្ឋានទៀត។

Nice view! If you buy this plot, you will not be disappointed if you want to buy it as a resort, leisure house or swimming lot. It’s beautiful, affordable and next to the resort area.

Translated from Khmer

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *