នាងខ្ញុំ លក់ដីប្រញាប់លុយខ្លាំង ប្លងរឹង លើផ្លូវ៣០ ម៉ែត្រ នៅជិតវត្តក្រាំងធ្នង …

នាងខ្ញុំ លក់ដីប្រញាប់លុយខ្លាំង ប្លងរឹង
👉លើផ្លូវ៣០ ម៉ែត្រ 👉 នៅជិតវត្តក្រាំងធ្នង 👉 ខ័ណ្ឌសែនសុខ ប្លងរឹង
012920858 /016 505361
I sell land urgently, hard title
👉On the road 40 meters 👉 Near Krang Thnong pagoda 👉 Khan Sen Sok, Hardware
012920858 /016 505361Translated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *