បាទសួរស្តីពុកម៉ែបងប្អូនជាទីស្រលាញ់! ខ្ញុំត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកបន្ទាន់ជាច្រើន…

💯បាទសួរស្តីពុកម៉ែបងប្អូនជាទីស្រលាញ់!
💯ខ្ញុំត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកបន្ទាន់ជាច្រើន
💯ប្រាក់ខែចាប់ពី250$ដល់500$ក្នុងមួយខែ
💯ពត៌មានបន្ថែមតាមរយះលេខទូរស័ព្ទ
💯Telegram099559957សូមអរគុណ
💯 yes good morning dear parents!
💯 I need to hire a lot of emergency
💯Salary starts from 250$ to 500$ per month
💯 more information by phone number
💯Telegram 099559957 thank youTranslated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *