បាយឆាសាច់ក្តាម​ ផ្ទះ​ក្តាម​33 6,000៛​ =ធម្មតា​ 10,000៛=សាច់ឌុប 12,000៛=ពិសេស…

បាយឆាសាច់ក្តាម​ 🏠ផ្ទះ​ក្តាម​33🏠
6,000៛​ =ធម្មតា​
10,000៛=សាច់ឌុប
12,000៛=ពិសេស​
017/077/0718/070(758233)
Crab meat fried rice 🏠 Crab house 33🏠
6,000 = = Normal
10,000 Riels=Dub meat
12,000 ពិសេស=special
017/077/0718/070(758233)Translated from Khmer

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *