ប្រម៉ូសិនពិសេសមុនបុណ្យអុំទូកតេាះមេៗទិញ​ភ្លាម​ចំណេញ​ភ្លាម​ ទីតាំងដីជាប់របងសាលា…

💥ប្រម៉ូសិនពិសេសមុនបុណ្យអុំទូកតេាះមេៗទិញ​ភ្លាម​ចំណេញ​ភ្លាម​
🎉🎉🎉 💢ទីតាំងដីជាប់របងសាលារៀន💢🎉🎉🎉
ទំហំ 5mX20m=3500$👉ចុះនៅសល់2500$🎉🎉
ទំហំ10mX20m=5900$👉ចុះនៅសល់3900$🎉🎉
ទំហំ20mX20m=11000$👉ចុះនៅសល់7000$🎉🎉
💢 ទីតាំងដីនៅផ្លូវជាតិលេខ5💥ម្ដុំផ្សារសាលាលេខ5 💢
ពត៌មានលំអិត ☎️ 070668259 🙏សូមអរគុណ🙏
💥 Special promotion before boat festival. Buy now, save now.
🎉🎉🎉 💢Location of land near school fence💢🎉🎉🎉
Size 5mX20m=3500$👉discount to 2500$🎉🎉
Size 10mX20m=5900$👉discount to 3900$🎉🎉
Size 20mX20m=11000$👉discount to 7000$🎉🎉
💢 Land location at National Road 5💥 Next to School 5 💢
More information ☎️ 070668259 🙏Thank you 🙏Translated from KhmerAuthor: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *