មានដីលក់ 5*20 តម្លៃក្រោមទីផ្សារ50%លក់តែប្រាំបីពាន់ទេមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចទាក់ទងតា…

មានដីលក់ 5*20 តម្លៃក្រោមទីផ្សារ50%លក់តែប្រាំបីពាន់ទេមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចទាក់ទងតាមលេខ069622030
Land for sale 5*20, price below market 50%, sell only 8 thousand, interested can contact via 069622030Translated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *