មានបងប្អូនណាមានភ្ងៀវពិតចង់បានដីកំពង់សិលាទេ គីឡូ 114 ផ្លូវជាតិលេខ 4 ទំហំ 565ហិតា …

មានបងប្អូនណាមានភ្ងៀវពិតចង់បានដីកំពង់សិលាទេ គីឡូ 114 ផ្លូវជាតិលេខ 4 ទំហំ 565ហិតា តំលៃ 7.00$/ឞ2 ក្បាលជាប់ផ្លូវជាតិ 100ឞ អាចធ្វើជាតំបន់កំសាន្ដ នឹង Resorts បាន មានទឹកហូរខួបប្រាំងវស្សា
Telegram: 017 358 107

Does anyone have a real customer who wants land in Kampong Sela? Kilo 114 National Road No. 4, Size 565 hectares. Price $7.00/2. 2 lands are next to National Road 100 Riels. Can be used as entertainment area and resorts. There is water flowing during rainy season.
Telegram: 017 358 107

Translated from Khmer
Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *