សម័យនេះ អ្នកមានលុយ គេកក់ទ្រនាប់ដៃដី រឺកក់ផ្ទះណាដែលលក់បន្ទាន់តំលៃល្អ ដើម្បីទុកលក់…

សម័យនេះ អ្នកមានលុយ គេកក់ទ្រនាប់ដៃដី រឺកក់ផ្ទះណាដែលលក់បន្ទាន់តំលៃល្អ ដើម្បីទុកលក់ចំនេញពីលើ ពិតជាពូកែឆ្នៃលុយមែនសុំសរសើរ🥰
These days, rich people book land or any house that sells urgently with good price to keep profit from selling. Really good at making money. I admire them.Translated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *