សូមស៊ែរព័ត៌មានមួយ សំរាប់បងប្អូនកំពុងដើរតួនាទី ជាអ្នកគួកជេដី នឹងផ្ទះ ហើយមិនទាន់មា…

សូមស៊ែរព័ត៌មានមួយ សំរាប់បងប្អូនកំពុងដើរតួនាទី ជាអ្នកគួកជេដី នឹងផ្ទះ ហើយមិនទាន់មានក្រុមហ៊ុនដែលចុះបញ្ជីការ ស្រប់តាមច្បាប់រដ្ឋ ហើយកំពុងតែកាន់ដី នឹងផ្ទះលក់ !!!
សូមស្វែងរកកន្លែងរៀន ដើម្បីបំពេញវិជ្ជាជីវៈ ស្រប់តាមគោលការណ៌ថ្មី ឬអាចទាក់ទងខ្ញុំសំរាប់ការព្រឹក្សាយោបាលដោយមិនគិតថ្លៃ ៖0966789 339

I would like to share a news for those who are acting as a house keeper and have not had a company that is registered according to the state law and are holding land and house for sale!!!
Please find a place to study to fulfill your profession according to the new policy or you can contact me for administrative advice for free: 0966789 339

Translated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *